Algemene Voorwaarden & Privacy

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.boekenbeurs.nl en de daarop aangeboden dienstverlening van SKMG gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst;
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.3 Bijlage: de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bijlage;
1.3 Dienst: de dienstverlening van SKMG op Boekenbeurs.nl waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het kunnen plaatsen van advertenties met betrekking tot studieboeken alsmede het verkrijgen van toegang tot, de database met, deze advertenties;
1.4 Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten danwel die gebruik maakt van de Dienst van SKMG;
1.5 Boekenbeurs.nl: de website www.boekenbeurs.nl van SKMG;
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en SKMG op grond waarvan SKMG Diensten aan de Gebruiker ter beschikking stelt;
1.7 SKMG: de besloten vennootschap Skylark Media Group B.V., gevestigd te Amsterdam;
1.8 Wachtwoord: de door SKMG aan Gebruiker toegekende identificatiecode of lidnummer, bestaande uit een combinatie van cijfers, waarmee, in combinatie met de schuilnaam of inloggegevens, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op al het andere gebruik van de Dienst en/of van Boekenbeurs.nl.
2.2 SKMG is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door de SKMG en Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4 SKMG wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Gebruiker van de hand.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SKMG en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SKMG zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de eerstgenoemde bepalingen
2.8 SKMG is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden gaat Gebruiker gaat hiermee akkoord.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat SKMG de aanmelding van Gebruiker door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. SKMG is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Op de website Boekenbeurs.nl probeert SKMG zoekers en aanbieders van studieboeken tot elkaar te brengen. SKMG heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van transacties.
4.2 SKMG heeft de inhoud van Boekenbeurs.nl met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Sommige informatie op Boekenbeurs.nl is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SKMG draagt voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid.
4.3 SKMG biedt Boekenbeurs.nl en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert SKMG niet dat:
· Gebruiker bevoegd is om goederen te verkopen;
· Gebruiker daadwerkelijk een overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten.
· de aangeboden goederen van goede kwaliteit en veilig zijn;
· de informatie op Boekenbeurs.nl juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de Gebruikers opgegeven informatie, inclusief de advertenties;
· Boekenbeurs.nl ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
· derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 5 Onderhoud

5.1 SKMG is gerechtigd Boekenbeurs.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van Boekenbeurs.nl, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens SKMG ontstaat.

Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mailadres gegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan SKMG dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
6.2 Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de informatie in de door hem geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van SKMG. Gebruiker zal in de advertentie geen contactinformatie zoals ICQ-nummers telefoonnummers en e-mailadressen plaatsen. Door het plaatsen van de advertentie geeft Gebruiker SKMG toestemming deze gegevens te plaatsen op Boekenbeurs.nl.
6.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op Boekenbeurs.nl geplaatste informatie. Gebruiker garandeert (i) dat de inhoud van de door hem geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) hij met deze informatie andere Gebruikers niet onheus bejegent danwel lastig valt, en (iii) hij de belangen en de goede naam van SKMG, en Boekenbeurs.nl in het bijzonder, niet zal schaden. Gebruiker garandeert bovendien dat hij geen misbruik zal maken van Boekenbeurs.nl. Onder misbruikt wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten, van teksten met een seksuele lading, van links naar andere websites of advertenties voor andere websites, van advertenties welke niet vallen binnen het doel van Boekenbeurs.nl.
6.4 SKMG behoudt zich het recht voor de teksten van de advertentie in te korten of te wijzigen. SKMG behoudt zicht tevens het recht voor advertenties te weigeren of te verwijderen van Boekenbeurs.nl zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
· de advertentie is onjuist en/of onvolledig;
· de advertentie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
· de advertentie is in strijd met deze algemene voorwaarden;
· de advertentie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
· de advertentie staat langer dan twee jaar op Boekenbeurs.nl.

Artikel 7 Privacy

7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient SKMG persoonsgegevens te verzamelen. SKMG draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2 De in Bijlage 1 opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door SKMG verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via Boekenbeurs.nl wordt verspreid.

Artikel 8 Spam/harvesten

8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via Boekenbeurs.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Gebruikers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de Gebruiker met betrekking tot de aangeboden of gevraagde studieboeken. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
· het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met Gebruiker(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde studieboeken;
· iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
· e-mailadressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
8.2 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van SKMG om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Wachtwoord

9.1 Indien de Gebruiker van SKMG een Wachtwoord ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk.
9.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart SKMG volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
9.3 SKMG is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot Boekenbeurs.nl, waaronder mede begrepen de auteurs op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij SKMG of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in de advertenties danwel in andere berichten.
10.2 Het is Gebruiker niet toegestaan Boekenbeurs.nl of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKMG, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SKMG, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) Boekenbeurs.nl maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Artikel 11 Uitsluiting

11.1 SKMG behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van Boekenbeurs.nl en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien:
· de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
· inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
· in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
· de Gebruiker langer dan drie aan één volgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
· de Gebruiker niet binnen 48 uur nadat SKMG een e-mail heeft verstuurd om de Overeenkomst te bevestigen, heeft ingelogd op Boekenbeurs.nl.

Artikel 12 Overmacht

12.1 SKMG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan SKMG gebruik maakt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van SKMG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met Gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor de Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
13.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van SKMG te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SKMG wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van SKMG voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is SKMG niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel Boekenbeurs.nl.
13.4 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SKMG of haar ondergeschikten.
13.5 SKMG is niet aansprakelijk voor omzeiling van technische voorzieningen door Gebruiker en/of derden.

Artikel 14 Vrijwaring

14.1 Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de advertenties, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Gebruiker vrijwaart SKMG volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op Boekenbeurs.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 15 Verwijzingen

15.1 Boekenbeurs.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. SKMG heeft geen zeggenschap over deze websites. SKMG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 Beveiliging

16.1 SKMG spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. SKMG legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 17 Duur en beëindiging

17.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na deze periode zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met telkens een periode van 1 (één) jaar.
17.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf uit te schrijven.
17.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.
Woerden, juni 2004

BIJLAGE 1 - PRIVACY POLICY

SKMG respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.Boekenbeurs.nl (hierna: "Boekenbeurs.nl"). SKMG spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden

1.1 Op Boekenbeurs.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de Dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere Gebruikers in staat te stellen contact met u op te nemen.
1.2 Op Boekenbeurs.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen Boekenbeurs.nl u te bieden heeft.
1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal SKMG uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of SKMG betrokken is bij een overname en/of fusie.
1.4 SKMG behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) SKMG, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. SKMG zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website Boekenbeurs.nl.

2. Algemene informatie

2.1 Voor SKMG is het interessant te weten of Boekenbeurs.nl vaak bezocht wordt en welke Diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal SKMG bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan SKMG haar Diensten en Boekenbeurs.nl afstemmen op de wensen van de Gebruikers.
2.2 Om het recht van privacy van de Gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Boekenbeurs.nl echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

3. Derden

3.1 Boekenbeurs.nl bevat links naar websites van derden. SKMG is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. SKMG is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door personen met wie u via Boekenbeurs.nl in contact bent getreden.

4. Beveiliging

4.1 SKMG draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Rechten Gebruiker

5.1 Gebruiker heeft het recht SKMG te vragen welke persoonsgegevens SKMG van Gebruiker verwerkt. SKMG zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren.

5.2 Gebruiker kan SKMG schriftelijk verzoeken zijn persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. SKMG zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren.

6. Wijziging privacy policy

6.1 Indien SKMG mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.

7. Vragen en verzoeken

7.1 Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van SKMG, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar: [email protected]